Start 定義
Eメール 印刷 PDF
翻訳無効


Cięcie - Granica między ukazaną i ukrytą częścią pracy decentrystycznej.

* * * * *

Decentryzm - Najlepiej odnieść się do tekstu źródłowego Adama Wiśniewskiego-Snerga "Obraz wyraża postulat decentryzmu, gdy środek przedstawionego w nim przedmiotu znajduje się gdzieś niedaleko poza ramami utworu, skąd ten przedmiot dominuje nad ukazanym otoczeniem. ..." Adam Wiśniewski-Snerg, Warszawa 1987

Interpretacje powyższego postulatu prowadzą do tworzenia różnych podstaw dla twórczości decentrystycznej.  Różne interpretacje prowadzą czasem do sprzecznych założeń, co jest zrozumiałe w początkowych stadiach rozwoju nowego kierunku artystycznego.

Aktywne strony internetowe poświęcone twórczości decentrystycznej, jak również przedstawiające szersze historyczne podstawy decentryzmu można znaleźć za pomocą poniższych linków:

decentryzm.com - po polsku i angielsku (obszerne materiały historyczne i aktualne wydarzenia i twórczość decentrystyczna).

decentryzm.eu - po polsku i francusku (krytyka założeń przedstawionych na stronie decentryzm.com)

swd.org.pl - Stowarzyszenie Wokół Decentryzmu

pytkowski-art.com - po polsku (dyskusja o założeniach przedstawionych na stronie decentryzm.com)

Decentryzm - nie znaleziono w portalach słownikowych !!!  Wikipedia / Wolna Encyklopedia / wolontariat - od dn 2011.05.06 publikuje materiały o Decentryźmie.

* * * * *

Dominanta - Odnosząc się do postulatu Adama Wiśniewskiego-Snerga to " ... [przedmiot który] znajduje się gdzieś niedaleko poza ramami utworu, skąd ten przedmiot dominuje nad ukazanym otoczeniem. ... "

Dominanta - (łc. dominans, -ntis ‘władca’) 1. cecha, właściwość przeważająca, główna; wartość najczęściej występująca. 2. biol. gatunek... // Dominanta, cecha, składnik, czynnik, który w danym układzie występuje najczęściej. Także element wybijający się, główny motyw, zasadnicza cecha... // www.portalwiedzy.onet

* * * * *

Fragmentaryzm - tendencja w literaturze włoskiej (ok. 1920), która powstała wśród pisarzy Głosu (G. Ungaletti, V. Cardarelli), odrzucających złożone formy narracyjne, potrzebę ekspresji; pisarz eksponuje fragment, szkic jako najważniejsze wyznaczniki wartości estetycznych dzieła literackiego; często przekazuje treści filozoficzne i programowe.
Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego - Język polski”  Wydawnictwa Europa. Autorzy: Elżbieta Olinkiewicz, Katarzyna Radzymińska, Halina Styś. ISBN 83-87977-20-9. Rok wydania 1999.

* * * * *

Intuicja (z łac. intuitio - wejrzenie) – proces myślowy polegający na szybkim dopasowaniu danej sytuacji, problemu, zagadnienia do znanych już szablonów i zależności. Objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego, w którym dostrzega się myśl, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie. Często mylona jest z przeczuciem o podłożu emocjonalnym. Natura intuicji wynika z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować, można jedynie dopuszczać lub odrzucać podawane przez intuicję rozwiązania. Jest ona procesem bardziej kreatywnym i działającym na wyższym poziomie abstrakcji w porównaniu do myślenia logicznego.

  • Poziomy intuicji: fizyczny, emocjonalny, intelektualny
  • Typy funkcjonalne: intuicja odkrywcza (myślenie logiczne przerywane intuicją), intuicja twórcza (generatywna), intuicja wartościująca (podświadome ostrzeżenia dotyczące wyborów - podobne do emocjonalnych przeczuć, lęków i często z nimi mylone), intuicja operacyjna, intuicja przewidywawcza

Intuicję jak i inne procesy myślowe można ćwiczyć. Jedną z metod jest metoda dziennika intuicji.

Istnieje także pojęcie kobieca intuicja. Jedna z teorii głosi, że obie płci mają taką samą zdolność do rozwijania intuicji, ale u mężczyzn, ze względów kulturowych, wyżej ceni się myślenie logiczne. Stąd też intuicja przypisywana jest stereotypowo tylko kobietom. // pl.wikipedia.org/wiki/Intuicja

(p.łc. intuitio od intueri, intuitus ‘przypatrywać się; rozważać’) 1. wrodzony dar przewidywania; przeczucie, wyczucie. 2. psychol. wewnętrzne przekonanie o mającym nastąpić zdarzeniu, na którego zaistnienie nie ma realnych przesłanek. 3. filoz. metoda poznania przez przeczucie istnienia prawdy

Normal 0 21 //Procesy intuicyjne opierają się na trzech zjawiskach:
- uczenie się mimowolne, automatyczne nabywanie wiedzy, która jest dla nas nieuświadomiona,
- automatyzmy, pierwotne i wtórne – sztywne programy reagowania regulujące nasze zachowania i biorące udział w formułowaniu sądów intuicyjnych w
rozwiązywaniu problemów w sposób intuicyjny,
- markery somatyczne, które są reakcją emocjonalną na konsekwencje przyszłych zdarzeń, ostrzeżenia organizmu przed negatywnymi skutkami przyszłych
wyborów. Te trzy zjawiska stanowią podstawę myślenia intuicyjnego (Balas, R. 2008.X.28).

Normal 0 21

Oxfordzka Encyklopedia Filozofii używa następującej definicji:  Intuicja oryginalnie rzekoma bezpośrednia relacja, analogiczna do wizji, pomiędzy umysłem a czymś abstrakcyjnym i nie dostępnym dla zmysłów. // Tłum. WCh

Zwróć uwagę na słowo rzekoma – po angielsku to słowo alleged – używane w przewodach sądowych dla faktów które nie zostały udowodnione.

* * * * *

Manifest - orędzie, odezwa władzy zwierzchniej do narodu; deklaracja programowa partii polit., organizacji społ., grupy lit., art.; (m. okrętowy) dokument zawierający spis ładunków statku w danym rejsie; dawn. protest publiczny, skarga wniesiona do sądu w sprawie krzywdy osobistej./ http://www.slownik-online.pl/kopalinski

// 2) w sztuce – program działania, publiczna deklaracja grupy: literackiej, artystycznej, twórczej; opublikowany program lub ideologiczna podstawa programowa, popularna w ruchu awangardowym forma publicznego ogłoszenia credo i odmiana sztuki współczesnej, np. Manifest techniczny literatury futurystycznej (1912), Wyobraźnia bez drutów i słowa (1913) F. Marinettiego – manifest włoskiej grupy futurystów, Manifest suprematyzmu (1915) K. Malewicza; Manifest surrealizmu (1924) A. Bretona; Manifest z Chelsea Hotel Y. Kleina;
// 3) publikacja teoretyczna określająca główne cele jakiegoś ruchu, np. w L’Art théâtral moderne L. Rouche (1910) wyjaśnia zasady reformy teatru A. Appii, G. Craiga, W. Meyerholda; // http://portalwiedzy.onet.pl

* * * * *

Postulat - log. aksjomat, teza przyjęta bez dowodu; to, czego się z góry wymaga przy uzasadnieniu pewnego systemu prawd; pot. wymaganie, żądanie, życzenie, dezyderat. // Postulować formułować co jako teoretyczne wymaganie a. założenie; pot. domagać się czego, żądać; proponować.// Etym. - łac. postulatum 'żądanie' od postulare '(po)żądać; wymagać'. // http://www.slownik-online.pl/kopalinski

1. «życzenie, dotyczące spraw politycznych, społecznych lub ekonomicznych»

2. filoz. «wypowiedź wyrażająca jakąś normę lub regułę, domagająca się realizacji określonych wartości»

3. log. «teza przyjmowana bez dowodu, stanowiąca punkt wyjścia i podstawę w dowodzeniu innych twierdzeń»

4. «okres próbny w zakonie trwający około roku, poprzedzający nowicjat». / http://sjp.pwn.pl/slownik/2572206/

* * * * *

Przedmiot - 1. «rzecz, materialny element świata»  2. «jedna z nauk objęta programem nauczania w szkole lub na studiach wyższych» 3. «temat, treść, wątek czegoś»  4. «to, co lub ten, kto skupia na sobie czyjąś uwagę, podlega czyjemuś działaniu» 5. filoz. «obiekt poznania i działalności człowieka»   http://sjp.pwn.pl/szukaj/przedmiot

* * * * *

proces myślowy polegający na szybkim dopasowaniu danej sytuacji, problemu, zagadnienia do znanych już szablonów i
zależności. Objawia się pod postacią nagłego przebłysku myślowego, w którym dostrzega się myśl, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie. Natura
intuicji wynika z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować, można jedynie dopuszczać lub odrzucać podawane przez intuicję
rozwiązania. Pojęcie i termin intuicji powstały i rozpowszechniły się pierwotnie w filozofii, samo pojęcie jest starsze od terminu, gdyż było znane już w
starożytności.
--------Termin intuicjonizm stosowany jest do określania kierunków filozoficznych, przyjmujących intuicję jako podstawowe lub jedno z zasadniczych źródeł
poznania.
W historii filozofii pojęcie „intuicja” często oznaczało zdolność bezpośredniego pojmowania. Bezpośrednie dostrzeganie prawdy za pomocą organów zmysłów
uważano za jej początkową formę; sam termin „intuicja” wywodzi się z łacińskiego
intuitus, postrzeganie za pomocą organu wzroku. (Nałczadżjan, A.  1979 s. 67).
Głównym przedstawicielem tego kierunku był filozof francuski Henri Bergson (1859-1941), który  rozpowszechnił zainteresowanie problematyką, jednak nie
wyjaśnił samego pojęcia intuicji, bowiem używał tego terminu w wielu różnych znaczeniach. Do rozwoju intuicjonizmu matematycznego przyczynił się Immanuel
Kant, który twierdzenia matematyczne kwalifikował do sądów syntetycznych a priori.
Intuicja to szczególny poziom poznania, którego specyfikę ujawnia przeciwstawienie albo poznaniu intelektualnemu (H. Bergson), albo z jednej strony poznaniu
doświadczeniowemu, a z drugiej – dyskursywnemu poznaniu intelektualnemu. To wgląd, olśnienie (w rozumieniu psychologii postaci), pojawiające się w trakcie
rozwiązywania problemu,  przeczucie, zdolnośćprzewidywania, twórcza wyobraźnia,  szybka identyfikacja zjawiska, przedmiotu lub znaku; jasne rozumienie
znaczenia i wzajemnych relacji między znakami; narzucające się przekonanie, którego nie można w pełni uzasadnić, powstające w wyniku
nieświadomego przeniesienia postaw wytworzonych w stosunku do podobnych sytuacji lub w wyniku działania bardzo słabych bodźców.
Procesy intuicyjne opierają się na trzech zjawiskach:
- uczenie się mimowolne, automatyczne nabywanie wiedzy, która jest dla nas nieuświadomiona,
- automatyzmy,  pierwotne i wtórne – sztywne programy reagowania regulujące nasze zachowania i biorące udział w formułowaniu sądów intuicyjnych w
rozwiązywaniu problemów w sposób intuicyjne,
- markery somatyczne, które są reakcją emocjonalną na konsekwencje przyszłych zdarzeń, ostrzeżenia organizmu przed negatywnymi skutkami przyszłych
wyborów.
Te trzy zjawiska stanowią podstawę myślenia intuicyjnego (Balas, R. 2008.X.28).


 

Add comment


Security code
Refresh