Start テキスト POSZUKIWANIA
Eメール 印刷 PDF
翻訳無効

Gdziej jest Decentryzm?

Zaczynając od postulatu A.W. Snerga wiele prac artystycznych stworzonych pod jego wpływem i przedstawionych na licznych wystawach dały impuls do rozwoju filozoficznych podstaw decentryzmu.  Wysiłki te są wciąż w toku ale można już wyodrębnić pewne podstawowe różnice programowe.  Proponuję przyjąć kilka terminów którymi opiszę różne formy decentryzmu.  Jeśli ktoś proponowałby inne terminy to prosimy o komentarze.  Pierwszy rodzaj decentryzmu jest decentryzmem intuicyjnym, propagowanym na stronie decentryzm.com.  Podstawową różnicą jest przyjęcie zasady że intelekt jest zgubny dla odbioru pracy artystycznej.  Wysiłki twórcy mają być skierowane na „zmuszanie” odbiorcy do pozostawania na poziome intuicyjnego poznania pracy.  To podejście jest bazowane na filozoficznych podstawach tak zwanej intuicji Henri Bergsona.

Drugi nurt to decentryzm intelektualny, różniący się od pierwszego wymogiem aktywnej partycypacji intelektu odbiorcy w „odbiorze” pracy decentrystycznej.   Nurt ten nie neguje że intuicja odbiorcy może odgrywać rolę w odbiorze ale konieczna jest dla tego nurtu działalność intelektualna w formie kontemplacji, interpretacji itd.  Decentryzm intelektualny jest wciąż pracą w toku, dwa ośrodki rozwojowe myśli decentrystycznej intelektualnej to decentryzm.eu i tutejsza strona decentryzm.org.  Nie często mamy doczynienia z możliwością aktywnego włączenia się w formowanie nowego kierunku sztuki.  Co ciekwsze zapoczątkowanego przez Polskiego pisarza fantastyki-naukowej.  Zapraszamy więc do współpracy, komentarzy i krytyki na tej stronie.

Czy praca artystyczna wykonana bez poznania postulatu A.W. Snerga może być decentrystyczna?  Prosimy przeczytać referat Profesora Bruno Kopera o tym czy Velazquez był decentrystą.  Jest całkiem możliwe że niektórzy artyści przed postulatem tworzyli dzieła które można zaliczyć do decentryzmu intuicyjnego, albo do decentryzmu intelektualnego.  Proponujemy je nazwać wstępnie „nieświadomym decentryzmem”

Wojciech Chrosny / Włodek Pytkowski

 

P.S.  „fragmentaryzm” czasem używany przez niektórych w tonie obraźliwym, wydaje się być koniecznym elementem obydwu nurtów decentrystycznych.  Proponujemy zawieszenie broni w urzywaniu fragmentaryzmu jako „obraźliwego” epitetu.

P.P.S.  Dotychczasowa dyskusja w na stronach decentryzm.eu i decentryzm.com skupia się najbardziej na malarstwie i zaniedbuje tematy decentrystycznej rzeźby, fotografii, i innch dziedzin twórczych.  Zapraszamy do dyskusji na temat innych form sztuki i decentryzmu.

* * * * *

 
Eメール 印刷 PDF
翻訳無効

Zamieszczamy tutaj prace teoretyczne na temat Decentryzmu.  Zapraszamy do dyskusji i komentarzy.  Obszerne komentarze i materiały prosimy wysyłać pocztą do このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

1. Esej Pana Alexandra Fleischera dogłębnie traktujący rozwój myśli decentrystycznej zapoczątkowanej przez A.W. Snerga.  Zadaniem tego eseju jest wyliczenie problemów praktycznych, ważnych dla twórczości malarskiej, które są często pomijane.  Tekst bazuje na doświadczeniach praktycznych autora oraz jego dyskusji z Panem Bruno Koperem na temat filozoficznych podstaw decentryzmu.     Plik w formacie pdf.

2. Fascynująca analiza znanej pracy Velazqueza i intrygujące pytanie czy mogła to być praca decentrystyczna.  Artykuł Pana Bruno Kopera odczytany na wystawie "W poszukiwaniu ukrytej dominanty" - Kalisz 2008 (Nowa wersja zawierająca ilustracje prezentowane przez autora) - Plik w formacie pdf.

3. Esej Pana Alexandra Fleischera analizujący dualizm percepcji w sztuce.     Plik w formacie pdf.

4. Tekst pt. Fragmentaryzm  a Decentryzm podpisany przez Bruno Koper i Alexander Fleicher  -  Paryż/ Reinheim, listopad 2011.      Plik w formacie pdf.

* * * * *